Hu,Zhuang-Li

Institution: Huazhong University of Science and Technology, China

Top Collaborators: Tang CZ, Wang HT, Chen ZJ, Zeng L, Huang GW, Zhang X, Li YX, Li K, Ling B, Zu Y, Wang GX, Liu JW, Long G, Liu YJ, Qiu JH, Zhu ZC, Liu RL, Xiong ZQ, Xiong QJ, Zheng J

Research Interests: Methods, PCR, Report, Camkii, Oxygen, Regulation, Arms, Gene, Ginseng, Herbal Medicine, Medicine, Mutation, Panax, Panax Ginseng, Rdna, Restriction Fragment Length Polymorphism, Rflp, rRNA Gene, Sequence Analysis, Taste