Hu,Chao-qun

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Wang QB, Liu ZH, Zhao JJ, Jiang X, Sun HY, Ren CH, Chen C, Zhang WQ, Zhang X, Li YP, Wang MJ, Mai WJ, Liu Y

Research Interests: Bacteria, Gene, Vibrio, Vibrio Alginolyticus, Iron, Hydrogen, Amino Acid Sequence, Back, Banana, Chicken, Coding, Cultures, Gill, Gonad, Gram Negative Bacteria, Heat, Hemocytes, Hemolymph, Human, Inhibition