Hou,Fanfan

Institution: Southern Medical University, China

Top Collaborators: Liang M, Xie D, Zhang X, Zhang Y, Chen P, Zhou Q, Mei C, Xu X, Beiser M, Xiong F, Zilber N, Shi W, Simich L, Zhou W, Youngmann R, Liu X, Zohar AH, Sun S, Taa B, Zhang P

Research Interests: Risk, Albuminuria, Diaphragm, Down-regulation, Inhibition, Nadph, Nadph Oxidase, Oxidase, Plasma, Podocyte, Proteins, Proteinuria, Rat, Rats, Regulation, Serum, Serum Albumin, Sprague-dawley Rats, Capital, Children