He,Zhen-dan

Institution: Shenzhen University, China

Top Collaborators: Wu HQ, Huang Z, Zhang J, Hong RS, Chen XX, Wang LY, Hu XP, Su WW, Li Y, Song X, Li CY, Zeng Y

Research Interests: Diuresis, Hypertension, Inflammation, Ligustrum, Tea