He,Xian-hui

Institution: Jinan University, China

Top Collaborators: Ouyang DY, Xu LH, Wang Y, Zha QB, Qiao J, Saltis M, Zhang YT, Pan H, Cai JY, Liu KP, Zheng YT, Wang FY, Tong RJ, Fang CZ, Shi ZY, Yang YJ, Xu XF, Wang QH, Ji YH, Yao Y

Research Interests: Cells, Treatment, Cancer, Cell, Histone, Histone Deacetylase, Prostate, Prostate Cancer, Apoptosis, Human, Autophagy, Chinese, Fungi, Production, Acetylation, Cell Death, Chemotherapy, Death, DNA, Downregulation