Guo,Yu-Yuan

Institution: Chinese Academy of Agricultural Sciences, China

Top Collaborators: Zhang YJ, Gao XW, Gu SH, Zhang S, Chen LZ, Cui JJ, Zhang GL, Su HH, Zhang WG, Du Y, Murphy TM, Yao L, Liang C, Sun H, Zhang R, Liu E, Bu N, Zhang TT, Wu HQ, Mei XD

Research Interests: Binding Proteins, Proteins, Genes, Insect, Strain, Hymenoptera, Plants, Ability, Escherichia, Escherichia Coli, Iron, Water, Cells, Ligands, Lymph, Pheromones, Sex, Sex Pheromones, Strontium, Oxygen