Gui,Jian-Fang

Institution: Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Zhang YB, Zhou L, Sun F, Liu TK, Liu Y, Shi J, Li Z, Jiang J, Mei J, Yu FF, Wang B, Zhang QY, Wang Y, Zhai YH, Wu N, Li S, Jiang FF, Yue HM, Wang ZW, Jiang L

Research Interests: Genes, Gene, Carp, Carassius Auratus, Cells, Interferon, Infection, Regulation, Vertebrates, Virus, Zebrafish, Family, Crucian Carp, Mammals, Cdna, Play, Cell, Role, Western Blot, Ability