Grishin,E V

Institution: Pushchino Branch of Moscow State University V 25 Pushchino, Russian Federation

Top Collaborators: Kozlov SA, Arseniev AS, Shepelyakovskaya AO, Laman AG, Lomonosova AV, Andreev YA, Fursova KK, Vertiev YV, Brovko FA, Dyachenko IA, Bondarenko DA, Murashev AN, Lakhtina OE, Rogachevskaja OA, Feofanov AV, Osipov IV, Kabanova NV, Philipenko GN, Kolesnikov SS, Singov EK

Research Interests: Antibodies, Enterotoxins, Peptides, Venom, Water, Monoclonal Antibodies, Phage, Role, Staphylococcus, Enterotoxin, Transient, Arachnid, Cdna, Charge, Cloning, Detergent, Exhibits, Head, Lynx, Micelles