Grigoriadis,Nikolaos

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Lagoudaki R, Poulatsidou KN, Lourbopoulos A, Touloumi O, Kofidou E, Nousiopoulou E, Kesidou E, Tascos N, Spandou E, Zacharaki D, Kotta K, Voultsiadou A, Hadjigeorgiou G, Dardiotis E, Karacostas D, Theotokis P

Research Interests: Encephalomyelitis, Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, Mice, Amyloid, Axons, Disease, Growth, Growth-associated Protein 43, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization, Inhibition, Injury, mRNA, Myelin, Neurite, Neurons, Oligodendrocytes, Polymerase Chain Reaction, Real-time Polymerase Chain Reaction, Regeneration