Georgiev,Pavel

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Parshikov A, Kyrchanova O, Maksimenko O, Ivlieva T, Karakozova M, Golovnin A, Toshchakov S, Savitskaya E, Melnikova L, Krivega M, Krivega I, Volkov I, Leman D, Fedotova A, Kostyuchenko M, Studitsky V, Stakhov V, Koryagina E, Studitsky VM

Research Interests: Gene, Proteins, White, Drosophila, Binding Sites, Chromatin, Elements, Communication, Distance, Eye, Eyes, Role, Separated, Transgenes, Cells, Chromosome, Regulation, Genes, Affects, Associations