Georgiev,Pavel

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Parshikov A, Kyrchanova O, Maksimenko O, Ivlieva T, Karakozova M, Golovnin A, Toshchakov S, Savitskaya E, Krivega M, Krivega I, Volkov I, Leman D, Fedotova A, Studitsky V, Kostyuchenko M, Stakhov V, Studitsky VM, Koryagina E, Melnikova L

Research Interests: Gene, Proteins, White, Drosophila, Binding Sites, Chromatin, Elements, Communication, Distance, Eye, Eyes, Role, Separated, Transgenes, Cells, Chromosome, Regulation, Genes, Affects, Associations