Froudakis,George E

Institution: University of Crete, Greece

Top Collaborators: Tylianakis E, Psofogiannakis GM, Klontzas E, Dimitrakakis GK, Melchor S, Dobado JA, Steriotis TA, Bourlinos AB, Kouvelos EP, Charalambopoulou GCH, Stubos AK, Koukaras EN, Papadimitriou SA, Vogiatzis KD, Bikiaris DN, Mavrandonakis A, Skarmoutsos I, Klopper W, Tamiolakis G

Research Interests: Carbon, Hydrogen, Oxygen, Adsorption, Temperature, Nanoparticles, Carbon Dioxide, Electron, Nitrogen, Abilities, Graphite, Water, Diffusion, Benzene, Adenine, Binding Sites, Donor, Methods, Nature, Play