Fengchun,Zhang

Institution: Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Yan Z, Huanle Z, Fang R, Mingzhu H, Mingzhi C, Yafei S, Yi L, Qun S, Wenjie Z, Wen Z, Jian L, Chaojun H, Chuiwen D, Feifei N, Xiaomei L, Mingzhi Z, Xin Z, Yanyun Z, Yongzhe L

Research Interests: Patients, Breast, Breast Cancer, Cancer, Cells, Life, Micrornas, Mirnas, Roles, Tics, Tumor, Tumors, Association, Autoimmune Diseases, Biopsies, Cell, Chemotherapy, Dermatomyositis, Diagnosis, Disease