Feng,Zi-Jian

Institution: China-Japan Friendship Hospital, China

Top Collaborators: Qiu YZ, Chen JT, Fang HH, Dong XP, Yin WD, Li CG, Liu Y, Yang M, Wu J, Liu SZ, Dong SS, Zhang WL, Lu M, Zhou JC, Lin JT, Liu LY, Gao Q, Wang X, Su N, Zhang XM

Research Interests: Virion, European Union, Hemagglutination, Inhibition, Adults, Avian Influenza, Children, Influenza, Influenza A Virus, Pandemic, Safety, Vaccines, Virus