Fedorenko,Victor

Institution: Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Top Collaborators: Ostash B, Stoika R, Rebets Y, Myronovskyy M, Tsypik O, Ostash I, Kulachkovskyy O, Datsyuk Y, Nakamura T, Walker S, Horbal L, Kobylyanskyy A, Yushchuk O, Zaburannyi N, Zaburannyy N, Luzhetskyy A, Marinelli F, Korynevska A

Research Interests: Genes, Streptomyces, Bacteria, Identification, Regulation, Gene, Report, Teicoplanin, Biology, Coding, Codon, Codons, Genome, Gram-positive Bacteria, Lynx, Natural Products, Physiology, Understanding, Family, Literature