Evangelos,Anagnostou

Institution: Eginition Hospital, Greece

Top Collaborators: Alexakis T, Theodoros A, Zouvelou V, Vasiliki Z, Zambelis T, Thomas Z, Evdokimidis I, Ioannis E, Anagnostou E, Rentzos M, Michael R

Research Interests: Amyotrophic Lateral Sclerosis, Botulinum Toxin, Lateral Sclerosis, Sclerosis, Sialorrhea, Treatment, Treatment Efficacy