Eaton,Misty J

Institution: School of Medicine, USA

Top Collaborators: Inyushin M, Kucheryavykh LY, Kucheryavykh YV, Nichols CG, Buono RJ, Ferraro TN, Skatchkov SN

Research Interests: Potassium, Astrocytes, Brain, Cells, Gene, Genetic Polymorphism, Glia, Glial Cells, Glutamate, Humans, Mice, Mutations, Phenotype, Seizure