Donova,Marina V

Institution: G.K. Skryabin Institute of Biochemistry & Physiology of Microorganisms Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Dovbnya DV, Ivashina TV, Egorova OV, Nikolayeva VM, Lobastova TG, Sokolov SL, Ashapkin VV, Kollerov VV, Monti D, Deshcherevskaya NO, Ferrandi EE, Larovere A, Gulevskaya SA, Riva S, Bragin EY, Shtratnikova VY, Khomutov SM, Schelkunov MI, Vasiljeva LL, Lapitskaya MA

Research Interests: Strain, Dehydroepiandrosterone, Lithocholic Acid, Mycobacterium, Production, Chlorine, Gibberella, Hydroxyl, Hydroxylation, Spectrometry, Steroids, Vitamin, Vitamin D, Ability, Acids, Androst-4-ene-3,17-dione, Dehydrogenase, Ergosterol, Sterols, Catabolism