Donova,Marina V

Institution: G.K. Skryabin Institute of Biochemistry & Physiology of Microorganisms Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Dovbnya DV, Ivashina TV, Egorova OV, Nikolayeva VM, Lobastova TG, Lapitskaya MA, Pekov YA, Pivnitsky KK, Malakho SG, Sokolov SL, Ashapkin VV, Kollerov VV, Monti D, Deshcherevskaya NO, Ferrandi EE, Larovere A, Gulevskaya SA, Riva S, Bragin EY, Khomutov SM

Research Interests: Strain, Dehydroepiandrosterone, Lithocholic Acid, Mycobacterium, Production, Chlorine, Gibberella, Hydroxyl, Hydroxylation, Spectrometry, Steroids, Vitamin, Vitamin D, Ability, Acids, Androst-4-ene-3,17-dione, Dehydrogenase, Ergosterol, Sterols, Catabolism