Diao,De-Chang

Institution: the Sixth Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Liu ZH, Peng JS, Li CJ, Yang ZL, Xiang J, Song H, Wu XB, Chen JR

Research Interests: Bacteria, Pancreatitis, Rat