Deng,Da-Jun

Institution: Peking University School of Oncology and Beijing Cancer Hospital & Institute, China

Top Collaborators: Zhou J, Gu LK, Dong CX, Zhu BD, Ji JF, You WC, Wen XZ, Akiyama Y, Pan KF, Liu ZJ, Lu ZM

Research Interests: Methylation