De Falco,Luigia

Institution: University Federico II, Italy

Research Interests: Erythropoietin, Iron, Administration, Anemia, Animal, Animal Models, Apoptosis, Birth, Cell, Diagnosis, Endosomes, Erythroblasts, Erythrocyte, Erythropoiesis, Ferritin, Hemoglobin, Human, Humans, Iron Overload, Liver