Darroudi,Abolfazl

Institution: Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Research Interests: Thallium, Absorption, Area Analysis, Electron, Electron Microscopy, Fourier Transform, Ions, Limit Of Detection, Microscopy, PH, Polymer, Scanning Electron Microscopy, Spectrometry, Spectroscopy, X-ray, X-ray Diffraction