Dalekos,George N

Institution: University of Thessaly, Greece

Top Collaborators: Zachou K, Gatselis NK, Gatselis N, Gabeta S, Koukoulis GK, Rigopoulou EI, Norman GL, Liaskos C, Tillmann HL, Ntaios G, Makaritsis K, Oikonomou K, Renaudineau Y, Chauveau A, Youinou P, Stefos A, Tzellas G, Speletas M, Rigopoulou E, Germenis A

Research Interests: Patients, Hepatitis, Liver, Prevalence, Cirrhosis, Disease, Diseases, Virus, Antibodies, Biliary Cirrhosis, Primary Biliary Cirrhosis, Autoimmune Hepatitis, Treatment, Iga, Autoantibodies, Risk, B Virus, Hepatitis B, Hepatitis B Virus, Liver Diseases