Chrousos,George

Institution: University of Athens School of Medicine, Greece

Top Collaborators: Papassotiriou I, Apostolakou F, Pervanidou P, Zintzaras E, Siahanidou T, Kassi E, Kaditis AG, Lianou L, Kaltsas G, Hatzinikolaou S, Akalestos A, Kalampouka E, Bastaki D, Sabico S, Piaditis GP, Pritlove D, Papadimitriou A, Lee MR, Kaltsas GA, Papaefthimiou M

Research Interests: Children, Sleep, Risk, Syndrome, Lead, Insulin, Associations, Obesity, Patients, Breathing, Sleep-disordered Breathing, Adults, Association, Insulin Resistance, Role, Adipocytokines, Aged, Diabetes Mellitus, Fasting, Understanding