Chen,Zhe-Yu

Institution: Shandong University, China

Top Collaborators: Huang Y, Ma KY, Yu H, Peng C, Wang Y, Liang Y, Huang SH, Jiao R, Zuo Y, Zhao L, Chan HY, Geng Z, Zhang Y, Jiang Y, Guan L, Sun ZP, Li XZ, Wang J, Wang DD, Liang YT

Research Interests: Brain, Bdnf, Brain-derived Neurotrophic Factor, Gene, Diet, Tyrosine, Plasma, Kinase, Cholesterol, Enzymes, Role, Neurons, Gene Expression, Regulation, Memory, Lipoprotein, Time, Plays, Treatment, Survival