Chen,Zhe-Yu

Institution: Shandong University, China

Top Collaborators: Huang Y, Ma KY, Yu H, Peng C, Wang Y, Liang Y, Huang SH, Jiao R, Zuo Y, Zhao L, Geng Z, Chan HY, Wang J, Wang DD, Zhang Y, Jiang Y, Guan L, Sun ZP, Li XZ, Feng X

Research Interests: Brain, Bdnf, Brain-derived Neurotrophic Factor, Gene, Diet, Tyrosine, Plasma, Kinase, Cholesterol, Enzymes, Role, Neurons, Gene Expression, Regulation, Memory, Lipoprotein, Time, Plays, Treatment, Survival