Chen,Zhang-He

Institution: South China Normal University, China

Top Collaborators: Ge J, Wu SB, Shen H, Yang P, Hu B, Zhang GW, Cheng XY, Liang MQ, Liu XC, Kong L, Wang YB, Zhao LN, Lai WL, Huang XH, Wang SQ, He YB, Peng CL, Hu CG, Ghosh AK, Yuan WJ

Research Interests: Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Biomass, Plant, Wetlands, Thiourea, Tissues, Ammonia, Chemical Oxygen Demand, Cyperus, Growth, Plants, Vetiveria, Vetiveria Zizanioides, Ability, Charge, Fluorescence, Adenocarcinoma, Cell