Chen,Yue-Qin

Institution: Sun Yat-sen University, China

Top Collaborators: Zhang H, Qu LH, Zhang XJ, Luo XQ, Lin KY, Zhou H, Feng DD, Zeng CW, Zheng YS, Zhang P, Wu J, Xu L, Han BW, Gu Z, Berquin IM, Edwards IJ, Liu Q, Suburu J, Wu XD, Zeng K

Research Interests: Mirnas, Role, Cell, Gene, Cancer, Disease, Patients, Genes, miRNA, Micrornas, Play, Roles, Microrna, Leukemia, Tumor, Therapeutic, Human, Cells, Plant, Understanding