Chen,J Paul

Institution: National University of Singapore, Singapore

Top Collaborators: Zheng YM, Shen JG, Liu H, Qu J, Wang DM, Kang J, Yang DP, Guan XY, Wang ZY, Loo TY, Wang N, Rigatelli G, Cheng Y, Yang J, Hu JK, Zhang B, Lu YJ, Wei YT, Wei KC, Ma CC

Research Interests: Water, Adsorption, PH, Iron, Human, Ftir, Treatment, Oxygen, Zirconium, Microscopy, Role, Cells, Magnetic, Patients, Cancer, Solutions, Electron, Electron Microscopy, Hydroxyl, Play