Chen,Hong-Yuan

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Xu JJ, Zhao WW, Wang J, Xu BY, Shan Y, Xia XH, Lian HZ, Zhou H, Qiao JQ, Dong XY, Liu J, Wu MS, Xu D, Ge X, Li H, Zhang L, Kong FY, Yan XN, Tian CY, Ma ZY

Research Interests: Carbon, Gold, Nanoparticles, Electrode, Time, DNA, Detection Limit, Concentration, Cell, Work, Cells, Water, Sensitivity, Oxygen, Biosensor, Electron, Paper, Transfer, Silver, Film