Chen,Zu-Liang

Institution: Fujian Normal University, China

Top Collaborators: Zhang X, Jin XY, Su J, Huang HG, Lu XQ, Shi LN, Niu H, Niu Z, Zhang XL, Nie YY, Da YJ, Zhang LY, Lu X, Liang LS, Gan L, Yuan WD, Xin T, Lin YM, Ye Y, Wang CX

Research Interests: Concentration, Iron, PH, Role, Angiotensin Ii, Temperature, Growth, Rats, Tumor, Electron, X-ray, X-ray Diffraction, Kinetics, Cell, Cell Proliferation, Cells, Nanoparticles, Adsorption, Fourier Transform, Kaolin