Chen,Zhou-Feng

Institution: Washington University School of Medicine Pain Center, USA

Top Collaborators: Liu XY, Sun YG, Jeffry J, Kim S, Liu ZC, Zhao ZQ, Yin J, Xu X, Deng Y, Ma SC, Tang LQ, Zhang SB, Gereau RW, Liu P, Zhong J, Ross M, Wang HS, Meng XL, Tsai FF, Pan YM

Research Interests: Spinal Cord, Mice, Pain, Gastrin, Gastrin-releasing Peptide, Gastrin-releasing Peptide Receptor, Neurons, Peptide Receptor, Sensation, Mouse, Behavior, Ganglion, Kinase, Tyrosine, Gene, Histamine, Cell, Cells, Human, Infection