Chen,Li-Li

Institution: National Taiwan Ocean University, Taiwan

Top Collaborators: Leu JH, Yang L, Luo YK, Huang WJ, Tsau MT, Carmichael GG, Zhao ZW, Yin QF, Zhang Y, Lin CG, Xiang JF, Huang PY, Kang ST, Xing F, Zuo L, Huang WP, Zhang JY, Hu Y, Koozechian MS, Stewart V

Research Interests: Cells, Chitin, Disease, Infection, Proteins, Syndrome, Cell, Genome, Virus, White, White Spot, White Spot Syndrome Virus, Role, Blood, Tissue, Binding Protein, Host Range, Hybrid, Penaeus, Tissues