Chen,Long-Bang

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Wang R, Song HZ, Feng B, De W, Cui SY, Huang GC, Wang JH, Huang JY, Chu XY, Geng HC, Zhang YW, Guan XX, Magdalou J, Zhou HB, Mei QB, Wang ZX, Wang H, Yang JS, Zheng Y, Pan X

Research Interests: Tumor, Patients, Cells, Gene, Roles, Mirnas, Cell, Lung, Metastasis, Tissues, Apoptosis, Micrornas, Prognosis, Adenocarcinoma, Carcinoma, Lead, Growth, Lymph, Association, Downregulation