Chen,Hong-Yuan

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Xu JJ, Zhao WW, Wang J, Xu BY, Shan Y, Zhou H, Xia XH, Lian HZ, Xu D, Qiao JQ, Dong XY, Liu J, Wu MS, Ge X, Li H, Gou HL, Zhang L, Kong FY, Yan XN, Tian CY

Research Interests: Carbon, Gold, Nanoparticles, Electrode, Time, DNA, Detection Limit, Concentration, Cell, Work, Cells, Water, Sensitivity, Oxygen, Biosensor, Electron, Paper, Transfer, Silver, Film