Chen,Feng-Ling

Institution: Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Liu XY, Fan YP, Hu QX, Hu XL, Wang ZQ, Zhou HY, Fan JY, Xu HB, Zhan M, Zhang XM, Xiang P, Huang HL, Yen YY, Lin PL, Chiu CH, Hsu CC, Hu CY, Lin YY, Shi JH, Lee CH

Research Interests: Adiponectin, Adipose Tissue, Insulin, Insulin Resistance, Obesity, Plays, Rats, Role, Serum, Tissue, White, White Adipose Tissue, Children, Health, Household, School, Secondhand Smoke, Smoke, Smoking, Tobacco