Changchun Qiu

Institution: The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, China

Top Collaborators: Fenghui Chen , Zhe Zhou , Wufuer M, Junxia Hao , Zuheng Cheng , Haitao Cao , Pengcheng Zhu , Wenquan Niu

Research Interests: Aldosterone, Aldosterone Synthase, Cyp11b2, Ecg, Electrocardiogram, Environment, Gene, Population, Promoter Region