Brusilovets,Anatolii I

Institution: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Top Collaborators: Lis T, Kovalenko OO, Kinzhybalo V, Boldog I, Brusylovets OA, Khavryuchenko OV, Rusanov EB

Research Interests: Phosphorus, Phosphorus Compounds, Nmr Spectroscopy, Spectroscopy, X-ray, Molecular Structures