Boros,Imre

Institution: Institute of Biochemistry, Hungary

Research Interests: Chromosomes, Drosophila, Drosophila Melanogaster, Polytene Chromosomes, Histone, Phosphorylation, Pol Ii, RNA, Acetylation, Animals, Chromatin, Chromosome, Histone H3, Histone H4, Homozygotes, Lysine, Polytene Chromosome, Salivary Gland, Serine, Transgene