Borges,Elizabeth Lage

Institution: Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

Top Collaborators: De Freitas SE, De Pinho Viana M, Gomes MA, De Oliveira DR

Research Interests: Potassium, Sodium, Abdominal Pain, Absorption, Concentration, Dehydration, Diarrhea, Diet, Electrolytes, Gerbils, Giardia, Giardia Lamblia, Giardiasis, Glucose, Homeostasis, Hypernatremia, Hypokalemia, Infection, Intestinal Absorption, Lamblia