Borges,Elizabeth Lage

Institution: Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

Research Interests: Potassium, Sodium, Abdominal Pain, Absorption, Concentration, Dehydration, Diarrhea, Diet, Electrolytes, Gerbils, Giardia, Giardia Lamblia, Giardiasis, Glucose, Homeostasis, Hypernatremia, Hypokalemia, Infection, Intestinal Absorption, Lamblia