Bogdanovic-Dusanovic,Gordana

Institution: University of Kragujevac, Serbia

Top Collaborators: Manojlovic NT, Vasiljevic PJ, Maskovic PZ, Juskovic M

Research Interests: Methanol, Antioxidants, Chloroform, Hplc, Hydroxyl, Hydroxyl Radical, Lichen, Lipid Peroxidation, Strains