Bird,Thomas D

Institution: University of Washington, USA

Research Interests: Disease, Mutations, Phenotype, Gene, Ataxia, DNA, Families, Mutation, Persons, Phenotypes, Seizures, Spinocerebellar Ataxia, Woman, Apraxia, Ataxias, Telangiectasia, Amygdala, Amyloid, Autopsies, Base Pair