Bartsocas,Christos S

Institution: University of Athens at the P & A Kyriakou Children's Hospital, Greece

Top Collaborators: Delis D, Bozas E, Thymelli I, Kalliora MI, Vazeou A

Research Interests: Children, Diabetes Mellitus, Diagnosis, Seasonal Variation, Type 1 Diabetes Mellitus