An,Jing

Institution: Capital Medical University, China

Top Collaborators: Gao N, Han X, Huang Z, Fan D, Wang J, Chen H, Tian W, Duggineni S, Xu Y, Xu XF, Fan DY, Li J, Choi WT, Zhang JL, Chen W, Zheng Q, Tian Y, Zhu J, Dong CZ, Tian S

Research Interests: Virus, Cells, Cell, DNA, Infection, Dengue, Mice, Proteins, Role, Dengue Virus, Gene, Immunization, Macrophage, Treatment, Superoxide, Colony-stimulating Factor, Genes, Gm-csf, Granulocyte, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor